Bulaşıcı Hastalıkların Yakın Tarihi

20. yüzyılın başından bu yana, yüksek gelirli ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde önemli düşüşler oldu. ABD’de bulaşıcı hastalık ölüm oranı, 1900’de 100.000 kişide yaklaşık 800’den (tüm ölümlerin yaklaşık %50’sini oluşturuyor) 1950’de 100.000 kişide 50’ye düştü (ölümlerin yaklaşık %6’sını oluşturuyor).

Geçtiğimiz 30 yılda, Asya ve Sahra altı Afrika’daki düşük ve orta gelirli ülkelerde (DOGÜ’ler) benzer bir dönüşüm meydana geldi. Çocukların aşılama kapsamı dünya çapında %80’e yükselirken, etkili aşılama yapılan ülkelerde 5 yaşından küçük çocuklar arasındaki ölümler %50’den fazla azaldı. Küresel anne ölümleri de bu dönemde yaklaşık %50 düştü, sıtmadan ölümler %60 azaldı ve HIV enfeksiyon oranı %40’tan fazla düştü. Poliovirüs (çocuk felci etkeni) artık yok olmanın eşiğinde.

Sağlıkta gelişmenin anahtarı: Halk sağlığına yatırım

Sağlık sistemlerine ve halk sağlığı altyapısına artan yatırımlar dahil olmak üzere birçok faktör bu dikkate değer ilerlemeyi açıklamaktadır. Bunlar;

  • temizlik / hijyen (örneğin suyun klorlanması) ile enfeksiyonun önlenmesi,
  • enfeksiyon hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde gelişmeler ve
  • güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesi ve dağıtılmasıdır.

Hayat kurtaran müdahalelere küresel erişimi artırma çabalarının çoğu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi çok taraflı kuruluşlara ve ortaklıklara aittir. Bunlar UNICEF, Aşı İttifakı Gavi, Küresel Çocuk Felcini Ortadan Kaldırma Girişimi ve AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonunun yanı sıra ABD’nin AIDS ve sıtma girişimleridir.

Sağlık eşitsizlikleri her yerde mevcut olduğundan ve tüm ülkeler yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığından, bu çabalar her zamanki kadar hayati önem taşıyor. Covid-19’un açıkça gösterdiği gibi, ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar küresel sağlık güvenliği için de önemli zorluklar ortaya koyuyor. Sağlık ve refahta geniş tabanlı kazanımları besleyen aynı koşullar, insanları salgınlara karşı giderek daha savunmasız hale getirdi.

Pandemilerin son 60 yılı

pandemilerin yakın tarihi 1960 2000
pandemilerin yakın tarihi 2010 2021 infografi

Son yıllarda, önceden izole edilmiş zoonotik patojenler düzenli olarak salgınlar oluşturmuş ve insanlar arasında bulaşmıştır ve bazıları insanlar arasında ve sınırların ötesine hızla yayılmıştır.

Zoonoz, omurgalı hayvanlardan insanlara geçen ve insanlardan omurgalı hayvanlara geçen herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayan terimdir. Birçok ağır ve önemli hastalık bu kategoridedir. Örneğin;

  • kuduz (etkeni rabies virüsü),
  • kuş gribi (influenza virüsü),
  • domuz gribi (influenza virüsü),
  • deli dana hastalığı (etkeni prion) ve tabii ki
  • Covid-19 (SARS-CoV-2).

Zoonozlara, zoonotik patojenler neden olur.

Uzmanlar işaret etmişti

1980 ile 2017 arasında, dünya çapında iki düzineden fazla bu tür bulaşıcı salgınlar rapor edildi. Covid-19’un ortaya çıkmasından yıllar önce, birçok gözlemci hızla yayılacak bir virüsün neden olacağı, yüzyılda bir-iki kez ortaya çıkan bir salgın riskinin arttığını belirtti. ABD Ulusal Tıp Akademisi (eski adıyla Tıp Enstitüsü olarak bilinir), 1996’da başlatılan Mikrobiyal Tehditler Forumu ve Küresel Sağlık Riski Çerçevesi Komisyonu da dahil olmak üzere, ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar hakkında farkındalık yaratmak için uzun süredir çalışmaktadır. Ve Gelecek için Küresel Sağlık Riski Çerçevesi Komisyonu, Batı Afrika’daki 2014-2016 Ebola virüsü salgınına yanıt olarak toplandı. Bununla birlikte, diğer akut ihtiyaçlar göz önüne alındığında, halkın dikkatini, siyasi iradesini ve pandemiye hazırlık alanında finansmanı sürdürmenin zor olduğu ortaya çıktı.

Bu tahminler ABD’li uzmanlara özgü değildi. Dünya geneline birçok ülkede halk sağlığı uzmanları, bu çapta bir pandemi riskine karşı uyarılarda bulunmuştur. Bu, deprem tahmini yapan bilim insanlarının durumuna benzetilebilir; belli fay hatlaırnda belli sıklıklarda büyük depremler yaşanmaktadır ve hem tarihi hem de coğrafi özellikleri iyi analiz eden bilim insanları, isabetli deprem tahminlerinde bulunmaktadır. Virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklar için de benzer bir durum söz konusudur.

Yenilikçi aşı geliştirme platformları kuruldu..

Ebola krizine verilen önemli bir yanıt, 2016’da Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’nun (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – CEPI) oluşturulmasıydı. CEPI, bilinen patojenlere karşı “her ihtimale karşı” aşıların keşfedilmesini ve geliştirilmesini hızlandırmak için bir kamu-özel ortaklığı olarak tasarlandı. Ebola, Nipah virüsü, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve SARS gibi. CEPI tarafından desteklenen yenilikçi aşı geliştirme platformları – mesajcı RNA (mRNA) ve DNA yapıları dahil – Covid-19’a karşı hızla aşı geliştirmek için kullanıldı. Ve gelecekte yeni keşfedilen patojenlere karşı tam zamanında aşılar üretmek için seferber edilebilir. CEPI’nin en büyük sorunu, acil bir durumdan önce uygun finansmanın güvence altına alınmasından ziyade; yardım toplayarak bir finansman stratejisine güvenme ihtiyacını içeriyordu. Pek çok yüksek gelirli ülke aşı araştırma ve geliştirme için mali destek sağlamış olsa da; ABD gibi büyük bağışçılar yakın zamana kadar koalisyonun dışında kaldılar.

İkinci önemli adım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Küresel Sağlık Krizleri Görev Gücü’nün tavsiyelerine yanıt olarak 2018’de DSÖ ve Dünya Bankası Grubu tarafından Küresel Hazırlık İzleme Kurulu’nun başlatılmasıydı. Siyasi liderler, çok taraflı kurum başkanları ve bilimsel uzmanlardan oluşan GPMB, dünyayı küresel sağlık acil durumlarına hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazırlamak için gereken adımları değerlendirmek üzere kurulmuştur. Kurul, ilk tavsiyelerini 2019 raporunda A World at Risk (Risk Altındaki Dünya) altında yayınladı. Ardından bu önerileri 2020 raporunda A World in Disorder (Düzensiz Bir Dünya)’da güncelledi. CEPI ve GPMB tarafından atılan olumlu adımlara rağmen, Covid-19 salgını küresel liderler bu tavsiyelere tam olarak uymadan önce geldi.

2020 raporunda, Küresel Hazırlık İzleme Kurulu (GPMB) eşbaşkanları,

“Covid-19 salgını, pandemiyi önleme, hazırlıklı olma ve tepkiyi ciddiye alma konusunda toplu bir başarısızlığı ortaya çıkardı”

diye yazdı. Yönetim kurulu, Covid-19’dan alınan dersleri yansıtırken, geleneksel standartların, ülkelerin büyük bir salgın sırasında nasıl davranacaklarını tahmin edemediğini kaydetti. Ulusal liderler halk sağlığı rehberliğini görmezden geldiklerinde ve bölge sakinleri davranışlarını bulaşma riskini azaltacak şekilde uyarlama konusunda isteksiz olduklarında, Covid-19 oranı arttı.

2020 raporunda ana hatları verilen bir diğer önemli ders, gelecekteki pandemiler için planlamanın sağlık sektörü dışındaki paydaşları da kapsaması gerektiğidir. Covid-19’un ulusal ekonomiler ve hane halkı gelirleri üzerindeki şiddetli etkileri, ülkelerin finansal şokları azaltmak ve sosyal nedenlerden dolayı ciddi sağlık sorunları veya yoksullaşma riski en fazla olan kişilere sosyal koruma sağlamak için acil durum fonlarını harekete geçirmeye ne kadar istekli olmaları gerektiğini göstermektedir. GPMB’nin tanımladığı gibi, pandemiye hazırlık sağlık bakanlıkları tarafından finanse edilen ve yönetilen bir sorumluluk olmaktan çıkıp, maliye bakanları tarafından öncelik verilen ve hükümet çapında bir yaklaşımın parçası olarak etkilenen tüm sektörleri içeren bir sorumluluk olmaktan çıkmalıdır. Böyle bir strateji kapsamında, hazırlıklı olma bütçeleri en az 10 kat artacak ve sağlık dışı sektörlerin ulusal hazırlıkta açık bir payı olacaktır.

Kısmen hazırlıksız yakalandık fakat hızlı tepki verdik

İlaç endüstrisinin Covid-19 pandemisine tepki verme hızı, pandeminin akut aşamasını sona erdirmek için gerekli olan aşıların, teşhislerin ve terapötiklerin üretimini geliştirme ve büyütme kapasitesini vurgulamaktadır. Bu durumda, piyasadaki en önemli başarısızlık, düşük ve orta gelirli ülkelerde (DOGÜ’ler) aşılara erişimin olmamasıdır. Küresel kamu mallarının varlığı ile bu tür malları teslim etmeye yönelik endüstri teşvikleri arasındaki kopukluk köprülenmelidir. Bunu yapmak yenilikçi kamu-özel ortaklıkları gerektirecektir.

Panik ve ihmal

Dünya liderleri Covid-19 salgınını sona erdirmek için stratejiler geliştirirken, sağlıkla ilgili acil durumlara verilen tepkileri karakterize eden döngüsel “panik ve ihmal” aşamalarını bırakmaları gerektiğine inanıyoruz. Bunun yerine liderler, yeni bir önleme, tespit ve müdahale çerçevesine bağlı kalmalıdır. Böyle bir yaklaşım, ortaya çıkan zoonotik tehditleri tespit etmeye ve bu tehditleri yerelleştirilirken ve yönetilebilirken bulup kontrol altına almaya daha fazla kaynağa odaklanmayı içerecektir.

Bu tür bir girişimin uygulanması, ulusal, bölgesel ve küresel kurumların güçlendirilmesini ve toplum sağlığı çalışanlarının sayısının artırılması da dahil halk sağlığı işgücünün gelişiminin ölçeklendirilmesini gerektirecektir. Bu tür çabalar, gözetim sistemlerini güçlendirecek, ülkelerin tehditleri erken bildirmelerine olanak tanıyacak ve hızla yanıt vermesine yardımcı olacak.

Bu çabaların bir parçası olarak, küresel ölçekte hızla etkinleştirilebilecek sağlam bir araştırma ve geliştirme kapasitesine ihtiyacımız var. Özel sektör üreticilerinin, pandemiye hazırlıklı olma ve müdahaleye yatırım yapmayla ilişkili riskleri azaltmak için hükümetlerden yeterli mali garantiye sahip olması gerekir ve DOGÜ’lerde hem ulusal hem de bölgesel düzeylerde klinik öncesi ve klinik araştırma kapasitesi geliştirilmelidir. Ayrıca, ürünlerin bir pandeminin ilerlemesini durdurmada en etkili olabileceği bölgelere dağıtımı önceliklendirerek yeni ürünlerin acil durum onayını sağlamak ve rasyonel dağılımını sağlamak için hazırlanan küresel ihtiyaçları karşılayan ürünler ve düzenleyici sistemler için geniş çapta dağıtılmış alanlara ihtiyacımız var.

Dijital çağda bilimsel işbirliği

Son olarak, neredeyse sınırsız dijital potansiyele sahip bir çağda, yeni patojenleri tespit etmek, ürün geliştirmeyi hızlandırmak ve pandemik müdahale çabalarını artırmak için gerekli verileri paylaşmak için bilgi çağının araçlarını kullanabiliriz. Ülkeler, gizliliği korumak ve kötüye kullanımı önlemek için adımlar atarken veri paylaşımının önündeki engelleri kaldırmak için birlikte çalışmalıdır.

Covid-19’un 1 yıllık maliyeti: 11 trilyon Dolar

Bu yatırımları yapmanın yıllık maliyeti milyarlarca dolar olacaktır. GPMB, hazırlıklı olma için yeterli yatırımın her yıl dünya çapında kişi başına ortalama 5 $ gerektireceğini bildirdi. Buna karşılık ekonomistler, dünyanın Covid-19’la savaşmak için şimdiden 11 trilyon dolardan fazla para harcadığını ve salgının gelecekte kaybedilen kazançlardan 10 trilyon dolar daha kazanacağını tahmin ediyor. Ulusal Tıp Akademisi bu tartışmalarda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Son zamanlarda, örneğin, Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri, Covid-19 Aşısının Adil Tahsisi için Çerçeve* adlı bir fikir birliği çalışma raporu yayınladı.

* Framework for Equitable Allocation of Covid-19 Vaccine

Koronavirüs, SARS, MERS ve Ebola gibi salgın hastalıkların sayısı neden artıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

10 Adımda Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Öneriler

Per Mar 4 , 2021
Bağışıklığı güçlendirmek hastalıklarla mücadele etmek, kilo kontrolü sağlamak ve metabolizma hızını vücudunuzun aşina olduğu seviyede tutmak için oldukça önemlidir. Üstelik bağışıklığınızın zayıflaması bir süre sonra yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilere de neden olabilir. Bu nedenlerden ötürü, bağışıklığı güçlendirmek için dikkat edilmesi gereken hususları 10 farklı öneri eşliğinde incelemek faydalı olabilir. 1. Düzenli […]
Bağışıklık Güçlendirici

Recent Post